سامانه مدرسه هوشمند پویان

 پانل ورود کاربران
ورود کاربران
  نام کاربری:
  کلمه عبور:

 تقویم روز


امروز چهارشنبه ، 01 مرداد 1393
 متولدین امروز

تولدت مبارک 

  • دیبا مقدم نیا
    کلاس چهارم

صفحات: 1 2 3 4  ... 8         تعداد در هر صفحه:
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/21
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/21
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/21
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/16
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/16
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه   اول و دوم 92/12/16
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/13
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/13
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/13
 
برنامه غذایی بوفه از تاریخ  92/2/13 تا 92/2/17
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/10
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/10
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/10
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/8
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/8
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/8
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/7
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/7
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/7
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/6
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/6
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/6
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/3
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/3
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/3
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/2/2
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/2/2
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/2/2
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/31
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/31
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/31
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/27
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/27
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/27
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/26
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/26
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/26
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/25
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/25
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/25

برنامه غذایی بوفه از 93/1/25 تا 93/1/27
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/24
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/24
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/24
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/18
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/18
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/18
تکالیف و مطالب آموزشی پایه پنجم و ششم 93/1/17
تکالیف و موارد آموزشی پایه سوم و چهارم 93/1/17
تکالیف و مطالب  آموزشی پایه پیش و اول و دوم 93/1/17